ภาษาไทย English Language

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นชอบให้จังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" และ              กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์" โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" จากเดิม ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2565

เป็น  ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2565

2.  กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์" จากเดิม ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2565

เป็น ระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2565

3.  ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ของจังหวัดเจ้าภาพ

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอแจ้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.