ภาษาไทย English Language

                                                                                   

 

Taloong Tempo" Amalgamated Basic Figures

 

1. Basic movement                                   234&1,234&1,234&1,234&1

2. Shoulder to Shoulder                            234&1,234&1,234&1,234&1

3. Underarm turn Partner outside              234&1

4. Backward half of basic movement          234&1

5. Hand to Hand                                      234&1,234&1,234&1,234&1

6. Spot turn to left                                   234&1

7. Backward half of basic movement          234&1

8. PP & CPP Lock                                     234&1,234&1,234&1,234&1

9. Spot turn to left                                   234&1

10. Open Basic movement.                       234&1,234&1,234&1

11. Side Basic                                          234&1,234&1

12. Three step turn                                  234&1,234&1

13. Basic movement                                 234&1,234&1

14. New York                                           234&1,234&1,234&1,234&1

15. Spot turn.                                          234&1

 

Repeat from code No.1

 

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.