ภาษาไทย English Language

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย

คุณจรัญ  เจียรวนนท์

นายกสมาคม

คุณวัลลภ  เจียรวนนท์

อุปนายก

คุณนิตยา วงศ์มหเจริญ

อุปนายก

คุณสิทธิชัย  ปรียาดารา

อุปนายกและเลขาธิการ

คุณองอาจ  ประภากมล

อุปนายกและประชาสัมพันธ์

คุณธงธวัช อนุคระหานนท์

กรรมการและนายทะเบียน

คุณโยธิน  อัศวฤกษ์วิสูตร

กรรมการและเหรัญญิก

คุณภัทรา พุฒิพรรณพงศ์

กรรมการและปฏิคม

คุณกรวิกา สุกัณศีล

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณวรรณวิมล อนุคระหานนท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

พลเอกชำนัญพจน์  พูลเกษ

กรรมการ

คุณเจรียง  จันทรกมล

กรรมการ

คุณขวัญใจ  รัตนพงษ์

กรรมการ

คุณโสมรพี  ศรีประเสริฐ

กรรมการ

คุณรัตนา  ชัยชนะกล

กรรมการ

คุณศรีวรรณา วิริยะพันธุ์

กรรมการ

คุณกานดา จินดาโชตสิริ

กรรมการ

คุณสุนันทา  เตียสุวรรณ์ 

กรรมการ

คุณวีรวัฒน์  พลลม

กรรมการ

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.