ภาษาไทย English Language

                   รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณจรัญ เจียรวนนท์

นายกสมาคม

2

คุณวัลลภ เจียรวนนท์

อุปนายก

3

คุณองอาจ ประภากมล

อุปนายก

4

คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธา

อุปนายก

5

คุณสิทธิชัย ปรียาดารา

อุปนายกและเลขาธิการ

6

คุณโยธิน  อัศวฤกษ์วิสูตร

กรรกมการและเหรัญญิก

7

คุณสุชัย เพียรพัฒนางกูร

กรรมการและปฎิคม

8

รศ.ดร.ธงธวัช อนุคระหานนท์

กรรมการและนายทะเบียน

9

ผศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

กรรมการและรองเลขานุการ

10

คุณกรวิกา สุกัณศีล

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

11

คุณโสมรพี ศรีประเสริฐ

กรรมการและประชาสัมพัธ์

12

พญ.เจรียง จันทรกมล

กรรมการ

13

คุณศรีวรรณา วิริยะพันธุ์

กรรมการ

14

คุณรัตนา ชัยชนะกล

กรรมการ

15

คุณขวัญใจ  รัตนพงษ์

กรรมการ

16

พล.ท.ชำนัญพจน์  พูลเกษ

กรรมการ

17

คุณภัทรา พุฒิพรรณพงศ์

กรรกมการ

18

คุณกานดา จินดาโชตสิริ

กรรมการ

19

คุณมัลลิกา ขัมพานนท์

ที่ปรึกษา

20

คุณบุรินทร์  วงศ์สงวน

ที่ปรึกษา

 

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.