ภาษาไทย English Language

เกณฑ์อายุนักกีฬา

รุ่นการแข็งขัน

เกณฑ์อายุ

ปีการแข่งขัน
พ.ศ.2562

ปีการแข่งขัน
พ.ศ.2563

Juvenile I

อายุไม่เกิน  9  ปี

ไม่เกิน พ.ศ.2553

ไม่เกิน พ.ศ.2554

Juvenile II

อายุ  10  - 11  ปี

พ.ศ.  2551 - พ.ศ.  2552

พ.ศ.  2552 - พ.ศ.  2553

Junior I

อายุ  12  - 13  ปี

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551

Junior II

อายุ  14  - 15  ปี

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549

Youth

อายุ  16  - 18  ปี

พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547

Under 21

อายุไม่เกิน  20  ปี

พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544 -  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547

Adult

อายุ  19  ปีขึ้นไป

พ.ศ. 2543 หรือ ก่อนหน้า

พ.ศ. 2544 หรือ ก่อนหน้า

Senior I

อายุ  35  -  44 ปี

พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2527

                                     พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2528

Senior II

อายุ  45  -  54 ปี

พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 251

พ.ศ.2509 - พ.ศ.  2518

Senior III

อายุ  55  -  64 ปี

พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2507

พ.ศ. 2499 - พ.ศ. 2508

Senior IV

อายุ  65  ปีขึ้นไป

พ.ศ. 2497  หรือ ก่อนหน้า

พ.ศ. 2498  หรือ ก่อนหน้า

หมายเหตุ   -  การนับอายุของนักกีฬา  ให้นับถึงวันสิ้นปีที่จัดการแข่งขัน                   
                  -  เกณฑ์อายุของนักกีฬาอาจเปลี่ยนแปลงตามรายการแข่งขันที่กำหนด

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.