ภาษาไทย English Language

                                                         เกณฑ์อายุนักกีฬา

รุ่นการแข็งขัน

เกณฑ์อายุ

ปีการแข่งขัน  พ.ศ.2565

ปีการแข่งขัน  พ.ศ.2566

Juvenile I

อายุไม่เกิน  9  ปี

ไม่เกิน พ.ศ.2556

ไม่เกิน พ.ศ.2557

Juvenile II

อายุ  10  - 11  ปี

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555

พ.ศ.  2555 - พ.ศ.  2556

Junior I

อายุ  12  - 13  ปี

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554

Junior II

อายุ  14  - 15  ปี

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552

Youth

อายุ  16  - 18  ปี

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550

Under 21

อายุไม่เกิน  20  ปี

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2546 -  พ.ศ. 2550

Adult

อายุ  19  ปีขึ้นไป

พ.ศ. 2546 หรือ ก่อนหน้า

พ.ศ. 2547 หรือ ก่อนหน้า

Senior I

อายุ  35  -  44 ปี

พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2530 

พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2531

Senior II

อายุ  45  -  54 ปี

พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2520 

พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2521

Senior III

อายุ  55  -  64 ปี

พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2510 

พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2511

Senior IV

อายุ  65  ปีขึ้นไป

พ.ศ. 2500 หรือ ก่อนหน้า

พ.ศ. 2501  หรือ ก่อนหน้า

หมายเหตุ   -  การนับอายุของนักกีฬา  ให้นับถึงวันสิ้นปีที่จัดการแข่งขัน                   
                  -  เกณฑ์อายุของนักกีฬาอาจเปลี่ยนแปลงตามรายการแข่งขันที่กำหนด

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.