ภาษาไทย English Language

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่ออันตรายไม่ให้มีการแพร่ระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) "ช้างขาวเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2563 นั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดตราด โดยมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

1.1. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์" จากเดิม ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 18 - 28 เมษายน 2564

1.2. อนุโลมให้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ที่มีอายุเกิน 20 ปี ในปี พ.ศ. 2564 มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยยึดตามผลการแข่งขันรอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ทั้ง 5 ภาค (พ.ศ.2563)

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับชาติ จึงขอแจ้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่่ ให้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ต่อไป

 

 

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.