ภาษาไทย English Language

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่ออันตรายไม่ให้มีการแพร่ระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2563) "ตราดเกมส์" ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2563 นั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดตราด โดยมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กีฬาอาวุโสแห่งชาติ 

1.1. การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ตราดเกมส์" จากเดิม ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2564

1.2. อนุโลมให้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยยึดตามผลการแข่งขันรอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ทั้ง 5 ภาค (พ.ศ.2563)

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับชาติ จึงขอแจ้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่่ ให้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ต่อไป

 

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.